Verantwoording

De Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

  • de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
  • subsidies en donaties;
  • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift, en
  • alle overige verkrijgingen en baten.

Als u de Stichting financieel wilt steunen kunt u een donatie doen.

De Stichting zal voor het eerst over 2018 financiele verantwoording afleggen.

Publicatie zal plaats vinden op deze website.

Beleidsplan

Doel

De Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje is op 31 mei 2018 in Delft opgericht met het doel fondsen bijeen te brengen om in de publieke ruimte een ontmoetingspunt te realiseren voor bezoekers aan Delft en inwoners in de vorm van een fontein. De realisatie van de spoortunnel is grotendeels gereed.

Het ontwerp van het ontmoetingspunt is gemaakt door de Delftse kunstenaar Richard de Vrijer. Op de fontein komen de beelden van beroemde Delftenaren, met bovenop een zittende Willem van Oranje.


Werkwijze

Het bestuur van de stichting zal zoveel mogelijk inwoners van Delft betrekken bij de fondsenwerving, zodat het ontmoetingspunt gedragen wordt door de Delftse bevolking. Het is niet de bedoeling om daar geld uit de algemene middelen voor te gebruiken. Daarnaast zal het bestuur actief fondsen werven om de realisatie mogelijk te maken. Het kunstwerk is specifiek voor deze plek ontworpen en de uitvoering kan pas worden aangevangen als er voldoende middelen zijn verworven en de gemeente Delft ook toestemming heeft gegeven voor plaatsing.

De stichting zal na de realisatie van het kunstwerk zichzelf opheffen. Eventuele overblijvende middelen zullen worden overgemaakt naar een bestaande stichting in Delft, die zich bezighoudt met het bevorderen van beeldende kunst in Delft.

De stichting heeft 3 bestuurders, die hun functie onbezoldigd verrichten.


Bestuur Stichting Ontmoetingpunt Willem van Oranje

  • Edith Bijleveld-van der Hoeven (voorzitter)
  • Henriëtte Welle Donker (secretaris)
  • Paul de Bree (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen bezoldiging.


Statutair gevestigd:

Ruys de Beerenbrouckplein 11, 2613 AR te Delft

KvK nummer: 71774327

Fiscaal nummer: 8588.44.047


Jaarrekening 2021 Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje.


De Stichting is opgericht met het doel fondsen bijeen te brengen om een ontmoetingspunt te realiseren voor inwoners en bezoekers aan Delft in de vorm van een fontein.

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen honorarium.


Balans 31-12-2020

2021                     2020                                  2021                 2020


Bank                          27.312,=                  145,=        crediteuren. 0                   642,=

Eigen vermogen          497,=                   497,=

Saldo winst 27.809,=

_________          _________                                 _______            ______

27.809,=,                642,=                          27. 809,=              642,=


Verlies en winstrekening 31-12 2020.


2021                      2020                       2021                     2020

Kosten website              162,=                     80,=

Bankkosten                     121,=                   120,=

Baten                                                                                      27.000,=                  0

Diverse baten                                                                          1.092,=

Saldo wist/verlies     27.809,=                                                                           200,=

________               _______                 ___________          _______

28.092,=                   200,=              28.092 ,=              200,=


Toelichting.

Lasten:

De lasten bestaan uit bankkosten en kosten voor het beheer van de Web site.


Baten:

De stichting is in 2021 actief aan het werven. Er is in 2021 € 27.000,= aan donaties ontvangen.

Diverse baten.

De bestuursleden hebben in voorgaande in totaal € 642,= voorgeschoten om de kosten voor het onderhoud van de website en de bankrekening te kunnen voldoen. Dit bedrag was op de balans onder de post crediteuren opgenomen als een schuld. In 2021 hebben de bestuursleden hun vordering omgezet in een gift aan de Stichting. In 2021 is nogmaals een eenmalige gift ontvangen Beide bedragen zijn verantwoord onder de post Diverse Baten.

Toezeggingen.

In 2021 is voor een bedrag van € 50.000,= aan toezeggingen ontvangen. Hiervan is € 10.000,= in januari 2022 ontvangen. Een bedrag van € 40.000,= wordt ontvangen bij realisatie van het project.Privacy Statement AVG, Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) door de stichting enkel verwerkt ten einde een overeenkomst vast te leggen, facturen te kunnen uitschrijven en versturen, of een e-mail te sturen om u op de hoogte te brengen van nieuws omtrent de stichting en de te realiseren fontein.

De gegevens worden door het bestuur de stichting beheerd en alleen gedeeld met de bestuursleden. De grondslag voor de bewaartermijn van uw NAW-gegevens is de wettelijke verplichting van de belastingdienst.