Verantwoording


De Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

  • de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
  • subsidies en donaties;
  • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift, en
  • alle overige verkrijgingen en baten.

Als u de Stichting financieel wilt steunen kunt u een donatie doen.

De Stichting zal voor het eerst over 2018 financiele verantwoording afleggen.

Publicatie zal plaats vinden op deze website.


Beleidsplan


Doel

De Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje is op 31 mei 2018 in Delft opgericht met het doel fondsen bijeen te brengen om in de publieke ruimte boven op de Willem van Oranje Spoortunnel een ontmoetingspunt te realiseren voor bezoekers aan Delft en inwoners in de vorm van een fontein. De realisatie van de spoortunnel is grotendeels gereed en het laatste deel van de publieke ruimte nabij het station zal in ca. 2,5jaar beschikbaar zijn voor de plaatsing van het kunstwerk.

Het ontwerp van het ontmoetingspunt is gemaakt door de Delftse kunstenaar Richard de Vrijer. Op de fontein komen de beelden van beroemde Delftenaren, met bovenop een zittende Willem van Oranje.


Werkwijze

Het bestuur van de stichting zal zoveel mogelijk inwoners van Delft betrekken bij de fondsenwerving, zodat het ontmoetingspunt gedragen wordt door de Delftse bevolking. Het is niet de bedoeling om daar geld uit de algemene middelen voor te gebruiken. Daarnaast zal het bestuur actief fondsen werven om de realisatie mogelijk te maken. Het kunstwerk is specifiek voor deze plek ontworpen en de uitvoering kan pas worden aangevangen als er voldoende middelen zijn verworven en de gemeente Delft ook toestemming heeft gegeven voor plaatsing.

De stichting zal na de realisatie van het kunstwerk zichzelf opheffen. Eventuele overblijvende middelen zullen worden overgemaakt naar een bestaande stichting in Delft, die zich bezighoudt met het bevorderen van beeldende kunst in Delft.

De stichting heeft 3 bestuurders, die hun functie onbezoldigd verrichten.


Bestuur Stichting Ontmoetingpunt Willem van Oranje

  • Edith Bijleveld-van der Hoeven (voorzitter)
  • Henriëtte Welle Donker (secretaris)
  • Paul de Bree (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen bezoldiging.


Statutair gevestigd:

Ruys de Beerenbrouckplein 11, 2613 AR te Delft

KvK nummer: 71774327

Fiscaal nummer: 8588.44.047
Privacy Statement AVG, Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) door de stichting enkel verwerkt ten einde een overeenkomst vast te leggen, facturen te kunnen uitschrijven en versturen, of een e-mail te sturen om u op de hoogte te brengen van nieuws omtrent de stichting en de te realiseren fontein.

De gegevens worden door het bestuur de stichting beheerd en alleen gedeeld met de bestuursleden. De grondslag voor de bewaartermijn van uw NAW-gegevens is de wettelijke verplichting van de belastingdienst.